Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Prof. Anna Stankowska

 

 

Prof Anna Stankowska

 

 

 

 

ur. 28 maja 1939 - Witkowo
1956 - matura I LO im Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (Samulska)
1961 - magister chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza
1969 - doktor nauk chemicznych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UAM
1977 - doktor habilitowany, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UAM
1979 - stanowisko docenta, Instytut Badań Czwartorzędu UAM
1990 - stanowisko profesora UAM
1996 - emerytowany profesor UAM 

 •       Członkostwo

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Komisja Badań Czwartorzędu PAN

 

 •              Zainteresowania naukowe, programy badawcze

Geochemia
Ochrona œśrodowiska

Minerały ilaste. Zróżnicowanie stratygraficzne i regionalne glin morenowych Polski w zakresie składu minerałów ilastych. Osady glacjalne Polski i Spitsbergenu.

Oddziaływanie składowania odpadów paleniskowych elektrowni węglowych na środowisko przyrodnicze (okolice Konina).

 •           Publikacje
 • The clay mineral variability of glacial tills in Poland. Quaestiones Geographicae 7, Poznań 1981, s. 107-120.
 • 14C and TL dating of neopleistocene sites in the Konin region. Zesz. Naukowe Politechniki Œlaskiej, Ser. Matem.-Fiz. z. 56, Geochronometria 4, nr kolejny 912, Katowice 1982.(współautor W. Stankowski)
 • Niektóre cechy litologiczno-mineralogiczne i środowiskowe glin morenowych SW Spitsbergenu. Polskie Badania Polarne 1970-1982. X Sympozjum Polarne, Toruń1983, s. 156-166.(współautor W. Stankowski)
 • Definicja i genetyczna klasyfikacja glin morenowych. Przegl. Geolog. Nr 1, styczeń 1984, Warszawa.(współautor W. Stankowski)
 • Osady glacjalne Spitsbergenu w świetle badańmineralogiczno-chemicznych. XIV Sympozjum Polarne, Lublin 1987, s. 56-63.
 • Wpływ pokopalnianego zbiornika wodnego Gosławice na cechy geochemiczne osadów okalających zbiornik. Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Streszczenia referatów, Poznań 1988, s. 35.(współautor B. Walna)
 • Maximum extent of the Vistulian ice sheet in the vicinity of Konin, Poland: a geomorphological, sedimentological and radiometric evidence. Geographia Polonica No. 55, Warszawa 1988, s. 142-150. (współautor W. Stankowski)
 • Minerały ilaste oraz substancje bezpostaciowe w glinach morenowych okolic Konina. Bad. Fizjogr. nad Polska Zach., T. XXXVIII, Ser. A, Geografia Fizyczna, Poznań 1988, s. 93-113.
 • Zmiennośćchemiczna zbiorników wodnych na podniesionych terasach morskich w dolinie Ebby, w okresie czerwiec-lipiec. XV Sympozjum Polarne, Wrocław 1988, s. 145-151.
 • Charakterystyka hydrochemiczna Hoglandvatnet i Alandvatnet (Spitsbergen Œrodkowy). XV Sympozjum Polarne, Wrocław 1988, s. 45.(współautor W. Stankowski)
 • Minerały ilaste osadów glacjalnych Polski i Spitsbergenu. III Krajowa Konferencja: Minerały i surowce ilaste. Streszczenia referatów, Warszawa 1988, s. 62.
 • Glacial deposits of the northern region adjacent to Petuniabukta in the light of mineralogical and chemical studies; central Spitsbergen. Polish Polar Research, vol. 10, No. 3. Warszawa 1989, s. 303-316.
 • Geochemical characteristics of Hoglandvatnet and Alandvatnet; central Spitsbergen. Polish Polar Research, vol. 10, No. 3, Warszawa 1989, s. 429-442.
 • Hydrochemistry of water basins on raised marine terraces in the lower part of Ebbadalen, Billefjorden, central Spitsbergen. Polish Polar Researche, vol. 10, No. 3, Warszawa 1989, s. 465-473.
 • Charakterystyka kompleksu sorpcyjnego w osadach glacjalnych Polski i Spitsbergenu. Bad. Fizjogr. nad Polska Zach. T. XL, Ser. A, Geografia Fizyczna, Warszawa-Poznań 1989, s. 47-67. (współautor B. Walna)
 • Charakterystyka chemiczno-mineralogiczna wód i osadów równi pływowej Petuniabukta. XVI Sympozjum Polarne, Toruń 1989, s. 104-109.
 • Clay minerals in the glacial deposits of Poland and Spitsbergen. Sympozjum: Geochronologiczeskie i izotopno-geochimiczeskie issliedowania w Pribałtikie i Biełorusi. Streszczenia referatów, Wilno 1989, s. 50-51.
 • Effect of bedrock and sedimentary environment on properties of glacial deposits in south Spitsbergen. Quaestiones Geographicae 11/12, Poznań 1990, s. 53-66.(współautorzy A. Choiński, W. Stankowski)
 • Wpływ pokopalnianego zbiornika wodnego Gosławice na cechy geochemiczne osadów okalających zbiornik. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 327-341.(współautor B. Walna)
 • Morfo, lito i chronostratygrafia vistulianu we Wschodniej Wielkopolsce. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 563-573.(współautor W. Stankowski)
 • Wpływ składowisk odpadów paleniskowych Gosławice i Adamów na otaczające œśrodowisko przyrodnicze. Przemiany œśrodowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Poznań1991.(współautorzy M. Balsamska, B. Walna)
 • Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w wyniku składowania odpadów paleniskowych w rejonie Konina. Krajowa Konferencja: Geologiczne Aspekty Ochrony środowiska, Kraków 21-23.10.1991, Kraków 1991, s. 340-345.
 • Ekologiczne aspekty składowania odpadów paleniskowych w pokopalnianych wyrobiskach w rejonie Konina. Konferencja Naukowo-Techniczna: Rekultywacja terenów zdegradowanych w województwie szczecińskim (18.09.1995), Szczecin 1995, s. 185-189.
 • Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina. Przegląd Geologiczny, vol. 43, nr 7, Warszawa 1995, s. 559-564.(współautor W. Stankowski)
 • Cainozoic of the Konin area with special emphasis on the stratigraphy of quaternary deposits. Quaternary studies in Poland, No. 13, Poznań 1995, s. 101-109. (współautorzy W. Stankowski, Z. Biedrowski, G. Kołodziej, M. Widera, P. Wilkosz)
separator
Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.