Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

PROTOKÓŁ


z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie odbytego w dniu 01 grudnia 2023r. w Gnieźnie

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jan Wesołowski, który zarządził wybór Prezydium Zebrania.


Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali Prezydium Zebrania w osobach:

Przewodniczący - Jacek Bogacz.

Sekretarz - Wojciech Sławski.
Prezydium przystąpiło do kierowania Zebraniem.
Przewodniczący Zebrania podał pod głosowanie następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego zebrania - powitanie obecnych członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjno i komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w latach 2019-2023.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za kadencję 2019-2023,
10. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027.
11. Przyjęcie programy działalności Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027.
12. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
13. Zakończenie.


Zebrani przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Regulaminu Walnego Zebrania.
Na mocy uchwały nr 1/2023 Regulamin został przyjęty.
W dalszej kolejności Przewodniczący Zebrania przeprowadził wybory do Komisji Mandatowo – Skrutacyjno- Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków.
W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie dokonali wyboru:

Komisji Mandatowo – Skrutacyjno - Wyborczej i komisji Uchwał i Wniosków składzie:
- Wojciech Kordys - przewodniczący,
- Wiesław Łuczak - członek,
- Stanisław Charzewski - członek,

Na prośbę Przewodniczącego Zebrania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający, że w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w pierwszym terminie według listy obecności uczestniczy 25 osób na ogólną liczbę 39
uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.
W związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie jest prawomocne
i zdolne do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2019-2023 przedstawił Prezes Zarządu Jan Wesołowski.
Prezes potwierdził, że liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu kadencji uległa zmianie i wynosi aktualnie 39 członków zwyczajnych.
Następnie Maria Pawlak w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie
z działalności Komisji za lata 2019-2023 z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za kadencję w latach 2019-2023.

W ogłoszonej dyskusji głos zabrali:
1) w dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Po dyskusji Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023.
Za przyjęciem uchwały głosowało 25 osób uprawnionych do głosowania. W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Zebrania przedstawił statutową możliwość wybierania władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym albo jawnym, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 16.ust.1 Statutu.
Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/2023 w sprawie wyboru władz w głosowaniu jawnym. Zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
Przed przystąpieniem do wyborów władz Stowarzyszenia Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujących kandydatów:
1) Na Prezesa Zarządu - Jana Wesołowskiego


2) Na pozostałych członków Zarządu:

Bogusława Młodzikowska
Jacek Bogacz
Zbigniew Zgorzelski
Katarzyna Zgorzelska
Piotr Pokorski


3) Na członków Komisji Rewizyjnej:

Maria Pawlak
Jarosław Piotrowski
Dorota Seidel
Jerzy Frąckowiak
Jerzy Mikołajczak


4) Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

Przewodnicząca Krystyna Lubińska Palicka

Z-ca Przewodniczącego Piotr Staśkiewicz

Sekretarz Irena Gliniewicz

Członkowie:

Irena Schlesinger

Lechosław Rożek


Od każdego ze zgłoszonych i obecnych na Zebraniu kandydatów Przewodniczący Zebrania odebrał oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie w skład organów do których kandydują. Następnie Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej o przeprowadzenie wyborów członków władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjno - Wyborcza przeprowadziła wybory władz w głosowaniu jawnym i po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przedstawiła wyniki głosowania:

Prezesem Zarządu został Jan Wesołowski.
W skład Zarządu weszli ponadto:
1) Zastępca przewodniczącego Bogusława Młodzikowska
2) Sekretarz Jacek Bogacz
3) Skarbnik Zbigniew Zgorzelski
4) Członek Katarzyna Zgorzelska
5) Członek Piotr Pokorski

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodnicząca Maria Pawlak
Sekretarz Jarosław Piotrowski
Zastępca przewodniczącej Dorota Seidel
Członek Jerzy Mikołajczak
Członek Jerzy Frąckowiak

Zgodnie z porządkiem obrad wybrany na kolejną kadencję Prezes Zarządu Jan Wesołowski przedstawił podstawowe tezy działalności Stowarzyszenia na lata 2023 -2027.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie Walnego Zebrania.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Zebrania Sekretarz Zebrania


……………………….. ……………………
(Jacek Bogacz)        (Wojciech Sławski)


Załącznik do protokołu:
1) uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania,
2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023,
3) uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów władz w głosowaniu jawnym.
4) Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjno - Wyborczej z ustalenia prawomocności zebrania.
5) Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej z wyborów władz Stowarzyszenia.
6) Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

./files/2023-12-01WalneZgromadzenie.pdf

separator
Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.